شرکت های مورد تایید در سامانه

# نام شرکت تلفن همراه مدیرعامل رانندگان تایید شده تاریخ صدور مجوز وضعیت
1 نیوسادسفرشقایق 021-55312426 09100972697 0 ۱۴۰۲/۷/۸ فعال
2 رفاه گستر ایرانیان صدرا 021-77576099 09126206419 0 ۱۴۰۲/۷/۲۹ فعال
3 صباگشت شمیرانات 021-26721412 09127902168 39 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
4 یکتا سیر شمیران 021-22204433 09198385116 5 ۱۴۰۲/۷/۱۵ فعال
5 اروند گشت اریا 021-66696349 09373397373 0 ۱۴۰۲/۷/۳۰ فعال
6 فرح پور سیر شمیران 021-22939987 09124077311 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
7 قصرشیرین گشت پاسارگارد 021-77945686 09194196714 0 ۱۴۰۲/۷/۸ فعال
8 جهان ارمغان سپاهان 021-4469450 09125025300 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
9 ماهان پژواک آریا 021-22322153 09121903138 63 ۱۴۰۲/۷/۱۵ فعال
10 تشريفات سير سبز شميران 021-88313742 09126353779 30 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
11 اریان سیر ایرانیان پایتخت 021-77881900 09123190979 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
12 گشت وسیر قوام 021-44928243 09126060597 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
13 سما گشت آریا 021-66385299 09128116635 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
14 پاسیان گشت سیروس 021-77394671 09195080124 0 ۱۴۰۲/۷/۳ فعال
15 میلاد سیر آراد 021-77325069 09123091082 0 ۱۴۰۲/۷/۱۰ فعال
16 حسام سیر شمیرانات 021-22309500 09121014447 0 ۱۴۰۲/۷/۱۲ فعال
17 آرتین گشت کارگزار 021-66154621 09127965286 0 ۱۴۰۲/۷/۱۵ فعال
18 فرداگشت مهراباد 021-66046029 09122280365 0 ۱۴۰۲/۷/۸ فعال
19 پردیس آسانا رخشان 021-22492955 09365718135 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
20 کمیل گشت ایرانیان 021-77012742 09191213382 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
21 پاکروسیر پایتخت 021-77800250 09121714607 0 ۱۴۰۲/۷/۱۲ فعال
22 شرکت آسان رهرو ارژنگ 021-33190335 09126885467 0 ۱۴۰۲/۷/۱۵ فعال
23 سپنتاگشت رایا 021-77141491 09189082383 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
24 پارسیان سفر بهران 021-55159305 09121886901 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
25 افرا نوید گشت ایرانیان 021-44304010 09101662032 0 ۱۴۰۲/۷/۱۰ فعال
26 ایمن گشت آینده سازان 021-44928243 09125092410 0 ۱۴۰۲/۷/۱۵ فعال
27 الماس سیر تابان 021-33194799 09124030252 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
28 پیشگام اطلس تدبیر 021-33082447 09198340137 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
29 خودروسرویس شهر 021-6184112 09126157638 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
30 رهرو سیر ماهان 021-55796133 09192021274 26 ۱۴۰۲/۷/۱۹ فعال
31 مهدی گشت اریا 021-66374976 09123887356 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
32 آرمان سیر سعادت 021-27682131 09366235763 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
33 سیراف سیر سرزمین سبز 021-77925610 09192214265 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
34 دنیافیدارگشت 021-77338590 09127229004 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
35 سفر گستر فردا 021-77955091 09365735895 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
36 باغ آسمون 021-77066409 09128940295 0 ۱۴۰۲/۷/۱۲ فعال
37 نیکو جهان تابا 021-88449901 09127212050 0 ۱۴۰۲/۷/۱۰ فعال
38 شرکت فرزانگان روشن افروز 021-44107684 09122183483 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
39 راهیان جم گستر پارسیان 021-77199702 09195126659 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
40 امین سیر کهن 021-77303625 09128366696 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
41 مطمئن سیر دانش 021-44832761 09924842991 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
42 جهان ایمن ترابر 021-77818916 09331332830 0 ۱۴۰۲/۷/۹ فعال
43 سیرسفیران کارن 021-77201487 09370772005 0 ۱۴۰۲/۷/۱۰ فعال
44 شرکت آتیه تاکسی تابان 021-55066371 09125580342 0 ۱۴۰۲/۷/۱۰ فعال
45 مهدی گشت بهار 021-44304964 09330780154 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
46 همراهان تیزروپاسارگاد 021-22963574 09126506196 0 ۱۴۰۲/۹/۱ فعال
47 همراه گشت پانیذ 021-44724243 09396975585 0 ۱۴۰۲/۷/۸ فعال
48 مهران سیر ساحل 021-22506088 09198619565 0 ۱۴۰۲/۷/۱۷ فعال
49 برناسیرکوثر 021-77343852 09125572616 0 ۱۴۰۲/۷/۲۵ فعال
50 پانیذ تاکسی مهر 021-44336302 09126907210 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
51 هوش مصنوعی همیار حافظ 021-47623391 09128502334 0 ۱۴۰۲/۷/۱۲ فعال
52 آسان گشت مهر پارسه 021-44300008 09391844343 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
53 پیشرو ارابه سبز 021-77374769 09125804328 0 ۱۴۰۲/۷/۲۹ فعال
54 الماس ایرانیان سپنتا 021-77863403 09017517240 0 ۱۴۰۲/۷/۸ فعال
55 اشراق گشت اسیا 021-77060771 09126098496 0 ۱۴۰۲/۷/۱۲ فعال
56 شرکت حمل و نقل افشار دوستی شکیب 021-55695404 09128466135 0 ۱۴۰۲/۷/۱۵ فعال
57 رهروان گستر میر آریا 021-77409151 09121762924 0 ۱۴۰۲/۷/۱ فعال
58 رهنمای دماوند نوین ایرانیان 021-77576099 09122793382 0 ۱۴۰۲/۸/۱۰ فعال
59 همراه سیر دانش 021-44320830 09900985226 0 ۱۴۰۲/۷/۵ فعال
60 ایمان رفاه الوند سیر 021-33349499 09122253775 0 ۱۴۰۲/۷/۱۲ فعال
61 رهنمای دماوند نوین البرز 021-77576097 09121470238 0 ۱۴۰۲/۸/۱۰ فعال
62 آرا خدمات فرجاد 021-66954305 09338008691 0 ۱۴۰۲/۹/۴ فعال
63 شرکت امین سرویس فردوس 021-44142083 09121453894 0 ۱۴۰۲/۸/۱۴ فعال
64 ثمین ایمن رهرو 021-22405442 09195597512 0 ۱۴۰۲/۷/۸ فعال
65 رفاه گستر دماوند 021-77536775 09197149763 0 ۱۴۰۲/۷/۳ فعال
66 ایمن ره پویان آرامیس 021-02122238 09122345781 0 ۱۴۰۲/۷/۲۲ فعال